Contact Us

Logistics

Secretary

Email

Cell phone

+86-

Coordinator

Angela Liu

huiliu@xmu.edu.cn

13400657090

Facilities & website

Zhaoying Li

lizhaoying@xmu.edu.cn

13860473552

Meal

Mengmei Lin

mel@xmu.edu.cn

13599531566

Fee payment

Qingmei Lin

lqm@xmu.edu.cn

13666034554

Visa & English Editor

Emily King

ehk.cosee.china@gmail.com

15860721810

Tickets

Suwei Weng

wengsuwei@xmu.edu.cn

13720887781

Registration & Volunteer

Tinglin Yang

tinglin@xmu.edu.cn

13515964262

Tickets &

Transportation

Yan Yang

yanyang@xmu.edu.cn

13806028054

Housing & Transportation

Xinya Xu

xuxinya@xmu.edu.cn

18005960255

Exhibition & Poster

Jun Zhang

junzhang@xmu.edu.cn

13860426122